YLEISET SOPIMUSEHDOT - REFORMO NETWORKS OY


  1.      Yleistä

  Yleisten sopimusehtojen soveltaminen. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Reformo Networks Oy:n (jäljempänä ”Reformo”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä (jäljempänä ”Osapuolet”) tehtyihin sopimuksiin, ellei Asiakkaan ja Reformon välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

  2.      Määritelmät

  Ellei erikseen ole toisin sovittu, Reformon Asiakkaan kanssa tekemiin sopimuksiin sovelletaan seuraavia käsitteitä sen sisältöisenä, kuin ne on tässä kohdassa 2 määritelty.

  Palvelu (jäljempänä ”Palvelu”) tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa asennus-, ylläpito-, tuki-, asiantuntija-, koulutus- tai muuta sopimuksen kohteena olevaa palvelua sekä siihen liittyvää dokumentaatiota.

  Tuote (jäljempänä ”Tuote”) tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa laitetta, välinettä, ohjelmistoa, tietojärjestelmää tai muuta vastaavaa sopimuksen kohteena olevaa tuotetta sekä siihen liittyvää käyttöohjetta tai muuta dokumentaatiota.

  Asiakkaan tilatessa Reformolta Tuotteita tai Palveluita muodostuu sopimus. (jäljempänä ”Sopimus”)

  Toimituksen kohde tarkoittaa Sopimuksen kohteena olevia tuotteita ja palveluja. (jäljempänä ”Toimituksen kohde”)

  3.      Osapuolten yleiset velvollisuudet

  Osapuolet sitoutuvat Sopimukseen liittyvässä toiminnassaan noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, hyvää liiketapaa sekä palvelukohtaisia, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

  4.      Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

  Osapuolten välille on syntynyt kirjallinen Sopimus, kun molemmat Osapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet sähköisesti tai kirjallisesti.

  Osapuolten välille syntyy Sopimus myös Asiakkaan hyväksyessä Reformon tekemän voimassa olevan tarjouksen ja Reformon vahvistettua sen Tilausvahvistuksella.

  Mikäli tarjouksessa on valuuttaehto, joka koskee osaa tai kaikkia tarjouksen Tuotteita tai Palveluita, Reformolla on oikeus muuttaa hintoja tilausvahvistukseen valuuttaehdon mukaisesti.

  Sopimuksen siirtäminen. Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

  Reformolla on kuitenkin oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta asiakkaalle kirjallisesti. Siirron jälkeen suoritukset voidaan tehdä pätevästi ainoastaan siirronsaajalle.

  5.      Muutokset ja ilmoitukset

  Kaikista muutoksista ja lisäyksistä sopimukseen on sovittava kirjallisesti Osapuolten välillä. Tehdyt muutokset astuvat voimaan vasta kun molemmat Osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoituksellaan hyväksyneet.

  Kaikki Sopimusta koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti Osapuolen nimeämälle yhteyshenkilölle, esimerkiksi sähköpostitse Osapuolen yhteyshenkilön sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

  6.      Hinnat

  Tarjouksissa ja Sopimuksissa esitetyt hinnat ovat ilmoitettu euroissa, ellei sopimuksessa tai tarjouksessa ole erikseen toisin sovittu.

  Sopimuksissa ilmoitetut hinnat sisältävät sopimuksen syntyhetkellä voimassa olevat viranomaismaksut ja verot arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Arvonlisävero lisätään hintoihin laskutuksen yhteydessä kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

  Reformolla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä päivärahakorvaukset. Niiden kustannusten osalta, jotka ovat verohallinnon päätöksessä verovapaista matkakustannusten korvauksesta, noudatetaan päätöksessä olevia korvaussummia. Edellä mainitut korvaukset veloitetaan kuitenkin vain, jos asiakkaan osoittaman palvelunsuorittamispaikan etäisyys on yli 50 km siitä Reformon toimipisteestä, josta työntekijä on lähtenyt suorittamaan sovittua toimeksiantoa. Reformolla on lisäksi oikeus veloittaa erikseen matkaan kuluneesta ajasta, kun Asiakkaan osoittama palvelunsuorittamispaikka on pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai yli 50 km säteellä siitä Reformon toimipaikasta, josta työntekijä on lähtenyt suorittamaan sovittua tehtävää. Matkaan kuluneesta ajasta veloitetaan puolet.

  Reformo varaa oikeuden muuttaa Tuotteiden ja Palveluiden hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään kyseisten Tuotteiden tai Palveluiden osalta ilmoittamalla asiasta Reformolle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen uusien hintojen voimaan astumista. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutuskausien maksuihin.

  Reformolla on oikeus veloittaa erikseen asiakkaan tilaama, Toimituksen kohteeseen kuulumaton työ sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Reformolla on oikeus veloittaa tällaisesta työstä myös sovittujen veloitusperusteiden mukaiset lisät, jos Asiakas tilaa työtä tehtäväksi Reformon normaali työajan (arkisin 8-17) ulkopuolella.

  Mikäli Reformolle on aiheutunut palvelun suorittamiseen liittyviä lisäkustannuksia Asiakkaasta johtuvista syistä, kuten esimerkiksi tämän antamista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista, Reformolla on oikeus laskuttaa erikseen näistä kustannuksista sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti.

  7.      Maksuehto ja laskutus

  Osapuolet sopivat kirjallisesti maksueristä ja -ehdoista. Siltä osin kuin Osapuolet eivät ole maksueristä ja -ehdoista kirjallisesti toisin sopineet sovelletaan tämän kohdan jäljempänä olevia ehtoja.

  Reformo laskuttaa asiakasta sopimuksessa sovittujen hintojen ja laskutuskausien mukaisesti. Ellei asiasta ole toisin sovittu, Reformolla on oikeus laskuttaa Toimituksen kohteena olevat Tuotteet niiden toimittamisen jälkeen ja Palvelut sen jälkeen, kun ne on suoritettu.

  Toistuvaismaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen suorituskuukauden viimeiselle päivälle kirjattuna, ellei sopimuksessa ole erikseen laskutuskaudesta toisin sovittu.

  Reformo laskuttaa Asiakasta sähköisesti ja laskutusvaluuttana on euro.

  Maksuehto on neljätoista päivää (14) netto laskun päiväyksestä.

  Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Reformolla on oikeus periä viivästyneistä korkoa korkolain mukaisesti.

  Asiakkaan on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautuksensa kirjallisesti seitsemän (7) päivää ennen laskun eräpäivää.

  8.      Alihankinta

  Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Reformolla on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Osapuolen tulee antaa toisen Osapuolen pyynnöstä tarpeellisia tietoja Toimituksen kohteeseen liittyviä tehtäviä suorittavista alihankkijoistaan.

  Reformo voi tehdä yhteistyötä kumppaniyrityksen kanssa ja teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla.

  Osapuolen tulee antaa toisen Osapuolen pyynnöstä tarpeellisia tietoja Toimituksen kohteeseen liittyviä tehtäviä suorittavista alihankkijoistaan. Reformo vastaa alihankkijan työsuorituksesta ja kuten omastaan.

  Osapuolet ovat velvollisia tekemään yhteistyötä ja myötävaikuttamaan alihankkijoiden työn sujuvan suorittamisen edellytyksiin.

  9.      Salassapito

  Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toisiltaan saamansa tai muutoin Sopimuksessa tarkoitettua Palvelua suoritettaessa tietoon tulleet missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on liikesalaisuusluonteensa vuoksi sellaisiksi ymmärrettävä.

  Osapuolet sitoutuvat estämään riittävin ja kohtuullisin suojaustoimenpitein kolmansien osapuolten pääsyn luottamukselliseen tietoon, olemaan luovuttamatta tai paljastamatta luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille, sekä olemaan hyödyntämättä luottamuksellista tietoa muussa kuin tämän Sopimuksen mukaisessa tarkoituksessa.

  Poikkeuksena luottamuksellista tietoa on lupa lain velvoittamana luovuttaa viranomaisille. Perustellusta syystä tietoa on lupa luovuttaa myös Reformon henkilöstölle ja alihankkijoille, sillä edellytyksellä, että tietoa luovutetaan vain tarpeen edellyttämässä laajuudessa ja tiedon vastaanottaja on ennen luovutusta tehnyt asianmukaisen ja tilanteen luonnetta edellyttävän salassapitosopimuksen Reformon kanssa.

  Reformon on välittömästi lopetettava Asiakkaalta saamansa luottamuksellisen tiedon käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita kyseisen aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun tämä Sopimus päättyy tai kun Reformo ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Sillä on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

  Salassapitovelvollisuus ei koske sellaista aineistoa tai tietoa, joka on a) yleisesti saatavilla tai muuten julkista, tai b) jonka vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, tai c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta, tai d) jonka vastaanottava Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa, tai e) jonka Osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain, viranomaismääräyksen tai Osapuolta velvoittavien julkisen kaupankäynnin sääntöjen perusteella.

  Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan ja ovat voimassa siihen asti, kunnes Luottamuksellista tietoa ei voida pitää enää liikesalaisuuden luontoisena.

  10.  Immateriaalioikeuksien loukkaukset

  Reformo vastaa, etteivät Sopimuksen kohteena olevat Palvelut tai Tuotteet loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa.

  Tämä Sopimus ei anna Osapuolille minkäänlaista käyttö- tai jälleenmyyntioikeutta toistensa nykyisiin immateriaali-oikeuksiin, ellei tässä sopimuksessa tai muualla toisin kirjallisesti sovita.

  Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tässä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä ja muita yleisesti tunnettuja aineettomia oikeuksia samoin kuin keksintöjä, ideoita ja liikesalaisuuksia riippumatta siitä, onko ne rekisteröity, rekisteröitävissä tai muutoin suojattu.

  Reformo ei kuitenkaan vastaa sellaisesta immateriaali-oikeuden loukkausta koskevasta vaateesta, joka johtuu joko a) Asiakkaan ilman Reformon hyväksyntää tekemästä muutoksesta Sopimuksen kohteeseen, tai b) Asiakkaan antamien kirjallisten ohjeiden noudattamisesta, tai c) Sopimuksen kohteen käyttämisestä vastoin Reformon antamia ohjeita tai tarkoitukseen johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, tai d) Sopimuksen kohteen käyttämisestä yhdessä muun kuin Reformon toimittaman Tuotteen tai Palvelun kanssa eikä tällaisesta käytöstä ollut sovittu sopijapuolten välisessä Sopimuksessa.

  11.  Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

  Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn osalta tähän Sopimukseen sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi mahdollisesti tehtyä erillistä henkilötietojen käsittelysopimusta, sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

  Henkilötietojen käsittelijä toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja joilla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, ottaen huomioon erityisesti uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit.

  Rekisterinpitäjä on velvollinen varmistamaan, että henkilötietojen käsittelijää informoidaan kaikista niistä rekisterinpitäjän toimittamiin henkilötietoihin liittyvistä seikoista (kuten riskiarvioinneista sekä erityisten henkilötietoryhmien käsittelystä), jotka vaikuttavat tämän sopimuksen mukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin.

  Tietoturvajärjestelyjä arvioidaan, tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

  12.  Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset

  Osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle Osapuolelle vahingonkorvausta vain tämän toteen näyttämistä välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vahinkoa aiheuttaneen Osapuolen tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta.

  Osapuolen korvausvelvollisuus ei koske välillistä vahinkoa ja niistä aiheutuneita kustannuksia.

  Jos Osapuoli on Sopimuksen perusteella velvollinen suorittamaan toiselle Osapuolelle sopimussakkoa, hyvitystä, viivästyssakkoa tai muuta vastaavaa vakiokorvausta sopimusrikkomuksensa takia, Osapuolella on velvollisuus suorittaa sen lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin korvauskelpoisen vahingon määrä ylittää edellä lueteltujen, toiselle Osapuolelle maksettujen vakiokorvausten yhteismäärän.

  Sopimukseen perustuva Osapuolen vahingonkorvaus-velvollisuus toiselle Osapuolelle on kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) prosenttia Sopimuksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta, tai jos kyseessä on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava Tuote tai Palvelu, enintään kyseisen Tuotteen tai Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta kertoimella kuusi (6) kerrottuna.

  13.  Ylivoimainen este

  Reformo vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

  Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota Osapuoli ei ole voinut ennakoida sopimusta tehdessään, jonka tapahtumista tai vaikutuksia osapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

  Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi, mutta ei rajoittuen seuraaviin, tulipalo, sota, mellakka, terroriteko, epidemia, poikkeukselliset luonnonolot, laajamittainen lakko, kauppasaarto tai laki, joka rajoittaa merkittävästi osapuolen yritystoimintaa.

  Vedotakseen tässä kohdassa tarkoitettuun ylivoimaiseen esteeseen, Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle havaitsemastaan esteestä, sen syistä ja sen arvioidusta kestosta.

  14.  Vientirajoitukset

  Tuotteiden ja Palveluiden sekä niihin liittyvien aineistojen ja tietojen luovuttaminen edelleen vientitarkoituksessa Asiakas sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, kuten kansainvälisiä tai alkuperämaan asettamia vientikieltorajoituksia. Mikäli vienti ei ole kielletty, mutta se on luvanvaraista, Asiakas sitoutuu hakemaan tarvittavat luvat voimassa olevan lain ja säädösten mukaisesti sekä tuotteen valmistajan käyttöehtojen mukaisesti.

  15.  Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

  Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen velvoitteita koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin.

  Mikäli neuvotteluissa ei päästä Osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutetun välimiesmenettely sääntöjen mukaisesti.